Polityka prywatności

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

FOXFOTO s.c. z siedzibą w Łodzi, ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

REGON: 473304713, NIP: 9471916045

 

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

FOXFOTO s.c. będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

  1. realizacji obrotu handlowego;
  2. komunikacji;
  3. działań marketingowych i promocyjnych;

 

Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez FOXFOTO s.c. stanowi

art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (zgoda, wykonanie umowy lub realizacja złożonego zamówienia).

 

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

 

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów FOXFOTO s.c.

będzie przetwarzać w szczególności:

 

Imię, Nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

 

Otrzymaliśmy następujące dotyczące Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Pana/Pani.

 

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

 

Możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz FOXFOTO s.c. tj. biura rachunkowego oraz organom nadzorczym takim jak Urząd Skarbowy / ZUS.

 

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

 

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy.

W przypadku ich nieprzekazania brak jest możliwości sprzedaży towarów lub świadczenia

usług  z tytułu zawarcia umowy.

 

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a. dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;

b. sprostowanie  - może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;

c. usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

-dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

-wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

-wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;

-dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

-dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega FOXFOTO s.c.

-dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

d. Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający FOXFOTO s.c. sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

- FOXFOTO s.c. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie FOXFOTO s.c. są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

e. przenoszenie danych  - może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f. wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich  danych  osobowych.

g. sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez FOXFOTO s.c. pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Pana/Pani zastrzeżeniach.


 

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

 

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem:

 

FOXFOTO s.c. z siedzibą w Łodzi, ul Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

Nr tel. 42 252 99 95 e-mail: biuro@foxfoto.pl


10. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies? 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Odnośniki do wskazówek jak wyłączyć ciasteczka w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz poniżej.

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

 

Mikrofon krawatowy FeiyuTech  bezprzewodowyMikrofon krawatowy FeiyuTech  bezprzewodowy Promocja
FY0529
Adapter montażowy  sanki ISO do gimbali FeiyuTechAdapter montażowy  sanki ISO do gimbali FeiyuTech Promocja
FY1837
Uchwyt FeiyuTech do smartfonów  aluminiowyUchwyt FeiyuTech do smartfonów  aluminiowy Promocja
FY1186