Polityka prywatności

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

FOXFOTO s.c. z siedzibą w Łodzi, ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

REGON: 473304713, NIP: 9471916045

 

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

FOXFOTO s.c. będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

  1. realizacji obrotu handlowego;
  2. komunikacji;
  3. działań marketingowych i promocyjnych;

 

Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez FOXFOTO s.c. stanowi

art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (zgoda, wykonanie umowy lub realizacja złożonego zamówienia).

 

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

 

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów FOXFOTO s.c.

będzie przetwarzać w szczególności:

 

Imię, Nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

 

Otrzymaliśmy następujące dotyczące Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Pana/Pani.

 

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

 

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

 

Możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz FOXFOTO s.c. tj. biura rachunkowego oraz organom nadzorczym takim jak Urząd Skarbowy / ZUS.

 

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

 

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy.

W przypadku ich nieprzekazania brak jest możliwości sprzedaży towarów lub świadczenia

usług  z tytułu zawarcia umowy.

 

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a. dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;

b. sprostowanie  - może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;

c. usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

-dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

-wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

-wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;

-dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

-dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega FOXFOTO s.c.

-dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

d. Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający FOXFOTO s.c. sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

- FOXFOTO s.c. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie FOXFOTO s.c. są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

e. przenoszenie danych  - może Pan/Pani wystąpić do FOXFOTO s.c. o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f. wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich  danych  osobowych.

g. sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez FOXFOTO s.c. pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Pana/Pani zastrzeżeniach.


 

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

 

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem:

 

FOXFOTO s.c. z siedzibą w Łodzi, ul Rąbieńska 18, 94-227 Łódź,

Nr tel. 42 252 99 95 e-mail: biuro@foxfoto.pl


10. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies? 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Odnośniki do wskazówek jak wyłączyć ciasteczka w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz poniżej.

Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari